Nye metoder - bremsemedisin eller transplantasjon

Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. mars 2016

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14.

Dette saksgrunnlaget er unntatt offentlighet fordi det er å anse som et organinternt dokument fram til beslutningen er tatt. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentet offentlig.

Formål

Vedlagt oversendes sak ad. Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose til Beslutningsforum for nye metoder.

Saken er oversendt fra fagdirektørene i de Regionale helseforetak.

Fagdirektørene har gitt følgende anbefaling:

Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose prøves ut i form av en randomisert studie, der man også innenfor studien følger opp pasienter som på grunn av særlig rask sykdomsutvikling eller tidligere gjennomført behandling får tilbud om behandling med autolog stamcelletransplantasjon uten forutgående randomisering.

I et underlagsdokument skriver Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest RHF:

Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er en behandlingsform som er foreslått for en avgrenset gruppe pasienter med attakkpreget multippel sklerose der tilgjengelig medikamentell behandling har begrenset effekt eller gir betydelige bivirkninger.

Referansegruppen forslår følgende kriterier:

Inklusjonskriterier:

Sikker RRMS (Relapse-remitting MS) med dokumentert alvorlige funksjonsutfall ved flere attakker, samt:

Attakker under behandling med immunmodulerende medikamenter etter gjeldende retningslinjer: ≥2 attakker siste år.

Tydelig bedring ved attakkbehandling av minst ett tidligere attakk de siste 6 måneder.

EDSS (Expanded Disability Status Scale) under eller lik 6.5 (hvis ikke pågående attakk ved henvisningen).

Sykdomsvarighet under 6 år fra diagnosetidspunkt, og alder under 45. Dette vil være et relativt kriterium, som må vektes opp mot dokumentert grad av inflammatorisk sykdomsaktivitet under immunmodulerende behandling siste år.

Inflammatorisk sykdomsaktivitet ved MR-undersøkelse: Kontrastladende lesjon.

Det skrives videre, som noe nytt for meg:

Fagdirektørene forutsetter at studiens kontrollgruppe får beste medikamentelle behandling og at de vurderes for stamcellebehandling ved manglende effekt av medikamentell behandling (såkalt kryssover design).

Pasienter som fyller kriteriene for randomisering beskrevet over, men som p.g.a. tidligere behandling (særlig med Alemtuzumab), eller som har et uvanlig aggressivt sykdomsforløp, bør ikke randomiseres, men bør transplanteres og inngå i studien. Disse pasientene bør være en egen gruppe i studien. Det er estimert at dette vil omfatte ca. 9 pasienter per år.

Les hele dok her, i hovedsak side 20.

https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2020160314%20-%20innkalling%20og%20saksdokumenter%20offentlig%20utgave.pdf

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hannastamceller

hannastamceller

55, Oslo

"My luck hasn`t run out yet." - Keith Richards. Jeg er fysioterapeut og arbeidsmiljørådgiver.Jobber ved Arbeidstilsynet Oslo som seniorinspektør. Jeg jobbet med omfattende lobbyarbeid i over 3 år for å få til en autolog stamcelle transplantasjon for min ms. Det lykkes meg og jeg er nå ikke syk lengre, men kun lettere funksjonshemmet etter tidligere MS.

Kategorier

Arkiv

hits